Üdvözöljük a KSH Népességtudományi Kutatóintézet kiadványainak oldalán!
Intézetünk az alapvető népesedési folyamatok kutatása mellett (termékenység, házasság, válások, halandóság, migráció) a népesség strukturális jellemzőit és az ezekben megnyilvánuló összefüggéseket is vizsgálja (öregedés, család- és háztartásszerkezet alakulása, területi elhelyezkedés, iskolázottság, gazdasági aktivitás, speciális népességcsoportok). A kutatási eredmények publikálásra nemzetközi és magyar „külsős” kiadványok mellett saját kiadású folyóiratainkban, sorozatainkban is sor kerül. Ezek találhatók meg jelen folyóiratkezelő oldalon, melyen az intézet alapítása óta, vagyis az 1963-as évtől egészen napjainkig bezárólag megtalálja kiadványainkat. A több évtizedet felölelő archívum és a jelenlegi kiadványok szabadon kereshetők az alábbi listából.
Hasznos időtöltést kívánunk!

Az intézet angol nyelvű kiadványai itt olvashatók.

Folyóiratok

 • Demográfia

  A Demográfia folyóirat az egyik legrégibb magyar nyelvű társadalomtudományi szakfolyóirat, amely a tágan vett népesedési kérdéskörhöz, demográfiai problémákhoz kapcsolódó tudományos cikkeket közöl, magyar nyelven.
  A cikkek tudományos elemzések, módszertani megközelítésű vagy egy-egy tudományterület helyzetével foglalkozó írások, illetve szakirodalmi áttekintések egyaránt lehetnek. A lap közöl mind kvantitatív, mind kvalitatív elemzéseket.
  A közlés egyetlen és kizárólagos feltétele a benyújtott írás szakmai színvonala, amelyet első körben a szerkesztőség ítél meg, majd pozitív elbírálás esetén két független szakértő írásban értékel.
  A folyóirat szabad hozzáférésű, tehát a megjelent lapszámok teljes tartalma korlátozás nélkül elérhető.
  A folyóirat MTA besorolása: Demográfiai Bizottság; Szociológia Bizottság: A kategória; Gazdaságtudományi Bizottság; Regionális tudományos Bizottság: B kategória.

 • Demográfiai portré

  Az Intézet 2009-ben indította útjára a Demográfiai portré - Jelentés a magyar népesség helyzetéről című háromévente megjelenő tanulmánykötetét. A kiadványban az NKI kutatói a demográfia különböző területeivel, kérdéseivel foglalkoznak rövid és közérthető formában. Főbb témakörei: párkapcsolatok, válás, családszerkezet, gyermekvállalás, gyermeknevelés, munkavállalás, családtámogatás, halandóság, öregedés, nyugdíjazás, belföldi és nemzetközi vándorlás, a népesség szerkezete és népesség-előreszámítás.

 • Korfa

  A Korfa az Intézet évente négyszer megjelenő népesedési hírlevele aktuális demográfiai kérdésekről. A hírlevél 2000. évi  alapítása óta minden évben több számmal jelentkezik, melyekben rövid, közérthető írásokat közölnek egy-egy fontosabb demográfiai problémáról.

 • Kutatási Jelentések

  A 1981-ben indult Kutatási Jelentések jelenleg – a Demográfia folyóiratot leszámítva – a Népességtudományi Kutatóintézet leghosszabb ideje folyamatosan megjelenő kiadványsorozata. A sorozat funkciója lényegében nem változott az elmúlt három és fél évtizedben. Célja szerint a demográfiai alapkutatások eredményeiről nyújt tájékoztatást a demográfusok és a társtudományok művelői számára. A sorozatban monográfiák mellett kisebb terjedelmű tanulmányok, nagyobb kutatások koncepcióinak, közbeeső termékeinek,  részeredményeinek,  vitaanyagainak a közreadására is teret nyújt. A Kutatási Jelentések szerzői többnyire, de nem kizárólag az NKI munkatársai.

 • Demográfus Könyvtár

  A Demográfus könyvtár a Népességtudományi Kutatóintézet könyvsorozata. Kötetei a demográfia tudományának jeles eredményeit tárják a magyar olvasóközönség elé, vagy kiemelkedő életművekre hívják fel az olvasó figyelmét: összegző tanulmányköteteket, nagy jelentőségű monográfiákat és nemzetközileg jelentős életművű tudósok előtt tisztelgő tanulmánygyűjteményeket teszünk közzé a sorozatban.

 • Műhelytanulmányok (2002-2008)

  A KSH NKI Műhelytanulmányok az "Életünk Fordulópontjai" kutatási programhoz kapcsolódó vizsgálatok eredményeit teszik elérhetővé a hazai tudományos nyilvánosság számára. A sorozat 2008-ban lezárult.

 • Történeti Demográfiai Évkönyvek (2000-2008)

  Az Intézet Történeti Demográfiai Évkönyv sorozata 2000 és 2008 között jelent meg hat kötetben. A Történeti Demográfiai Füzetek című sorozat folytatásaként az Évkönyv a magyarországi demográfiai kutatások ösztönzője és publikációs lehetősége volt. Teret adott tapasztalt kutatók tanulmányainak (Benda Gyula, Eiben Ottó, Faragó Tamás, Kubinyi András és sokan mások), de publikációs lehetőséget adott pályakezdő kutatóknak is. 2001-es kötete a történeti demográfiai kutatások reprezentatív képét adja egy 2000. évi konferencia előadásainak publikálásával, míg a 2005-ös szám tematikus volt, a halandósági krízisek kérdésére összpontosított.

 • Történeti Demográfiai Füzetek (1985-1997)

  A kiadványsorozat tizenhat kötete 1985 és 1997 között jelent meg. Alapító szerkesztője a magyarországi történeti demográfiai kutatások egyik nagy tekintélyű, nemzetközileg ismert képviselője, Dányi Dezső volt. Az utolsó kötetet Faragó Tamás szerkesztette. Az első kizárólag történeti demográfiai tárgyú írásokat közlő sorozat volt Magyarországon. Füzetei részint hosszabb lélegzetű írásokat, részint tanulmányokat közöltek, a szerzők sorában találjuk a teljesség igénye nélkül Andorka Rudolfot, Benda Gyulát, Dányi Dezsőt, Dávid Zoltánt, Faragó Tamást, Fügedi Eriket, John Komlóst. Megjelentek forrásközlések is, így pl. a II. József-féle népszámlálás községsoros adatainak kiegészítő kötete is. Máig alapvető fontosságúak a negyedik (Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. 1988) és a kilencedik kötet (Dányi Dezső (szerk.): A demográfiai átmenet Magyarországon. 1991) máshol soha nem publikált írásai.

 • Demográfiai Módszertani Füzetek (1984-1996)

  A Demográfiai Módszertani Füzetek a Népességtudományi Kutatóintézet 1984 és 1996 között megjelent módszertani jellegű kiadványsorozata volt. A sorozatot Hablicsek László szerkesztette, ugyanakkor a sorozat meghatározó egyénisége Valkovics Emil volt, aki a megjelent hét kötetből négynek a szerzője.  A Népességtudományi Kutatóintézet 1985 és 1996 között megjelenő lezárt kiadványsorozata.

 • Demográfiai Tájékoztató Füzetek (1985-1994)

  A Demográfiai Tájékoztató Füzetek 1985 és 1994 között tizenhat kötettel jelentkezett. Mivel ebben az időszakban a Népességtudományi Kutatóintézet erőteljesen kapcsolódott a népesedéspolitikai intézkedések meghozatalához, illetve az intézetben készültek az országos népesség-előreszámítások, a kiadványsorozat a népesedéspolitikai és a népesség-előreszámításokhoz kapcsolódó háttéranyagok megjelentetésének fóruma volt. A Népességtudományi Kutatóintézet 1985 és 1994 között megjelenő lezárt sorozata.

 • Közlemények (1963-1988)

  Az 1963 és 1987 között megjelent Közlemények sorozat a Népességtudományi Kutatóintézet időrendben első kiadványsorozata. Megjelenése megelőzte az Intézet hivatalos megalakulását, így az első tizenhét kötet még a „Népességtudományi Kutató Csoport közleményei” megnevezéssel jelent meg. A Népességtudományi Kutatóintézet 1963 és 1988 között összesen 69 számban megjelenő lezárt kiadványsorozata.