Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A gyors bírálati rend választásának előfeltételei:
  • .docx kiterjesztésű fájlban a szerkesztoseg@demografia.hu e-mail címre beküldött magyar nyelvű kézirat.
  • Terjedelem: minimum 30 ezer, maximum 80 ezer karakter hosszú (szóközökkel, absztrakttal, irodalomjegyzékkel, stb. együtt).
  • Kézirathoz mellékelt angol nyelvű absztrakt, amelynek terjedelme minimum 700, maximum 1500 karakter (szóközökkel).
  • Ábrák, táblák külön excell filében is mellékelve, munkalaponként egy ábra/tábla, a szükséges háttér-adatokkal
  • Az folyóirat - az APA stílus magyarosított változatának tekinthető - hivatkozási stílusának pontos használata. (Amennyiben szoftveres hivatkozáskezelőt használ APA (6. kiadás) hivatkozási stílus pontos használata megfelelő.
  • Legfeljebb 4 kulcsszó megadása.
 • Természetesen hagyományos bírálati rend választása esetén is kérjük a szerzőket, hogy törekedjenek a fenti tartalmi és formai kritériumok betartására.
 • Nem formai elvárás, de az olvasószerkesztő munkáját megkönnyíti, ha szerzőként ügyel a következőkre:

  • A tanulmány címe ne legyen túl hosszú, a főcím és alcím között legyen kettőspont
  • A támogatók, a köszönetnyilvánítás, a tanulmány korábbi megjelenése stb. a tanulmány címének végére tett számozott lábjegyzetbe kerül (ez lesz az 1-es lábjegyzet)
  • Szakaszokra tagolásakor legfeljebb 3 szintet használjunk, a szakaszokat nem számozzuk
  •  A szövegben használt rövidítéseket, mozaikszavakat az első előforduláskor zárójelben fel kell oldani.
  • A folyó szövegben a minimálisra csökkentsük a kurzivált kiemeléseket (pl. szakkifejezések első használata). Boldot kiemelési céllal nem használunk.
  • Internetes linkek és email címek ne legyenek aláhúzva és kék betűvel (de maga a hivatkozás maradhat).
  • Szövegben a táblázat, ábra stb. számára történő utalás dőlt betűs: (1. táblázat), az irodalmi hivatkozás nem.
  • A mondat végére tett zárójeles hivatkozás megelőzi a mondatvégi pontot.
  • A táblázatok, ábrák, térképek stb. alatt mindig szerepel a Forrás(ok) megjelölése, és kerülhet oda Megjegyzés(ek) is. Más információ csak kivételes esetben szerepel az ábrák, táblázatok alatt.
  • A táblázatok, ábrák, térképek stb. forrásmegjelölése is bibliográfiai hivatkozásnak számít, tehát nem kell minden adatot kiírni, csak hivatkozni rá, és az irodalmak vagy a források között feloldani.
  • A táblázatok férjenek ki egy, legfeljebb két nyomtatott oldalra, és lehetőleg kerüljük a fektetett táblákat.
  • Több oldalas táblázat esetén nem kell minden oldal aljára kitenni a forrásmegjelölést és a megjegyzéseket, elég csak a táblázat végére.
  • A százalékos értékek esetén nem írjuk ki, hogy „százalék”, vagyis „5,6 százalék” helyett „5,6%” szerepel, és a % tapad a számhoz.
  • A számokban az ezresek elválasztása szóközzel, tizedespont helyett -vessző.
  • Évszámoknál mindig kiírjuk mind a 4 számjegyet: 1980–89 helyett 1980–1989, 2000–4 helyett 2000–2004, 60-as évek helyett 1960-as évek.
  • Számok, évszámok, oldalszámok stb. közé kötőjelet rakjunk (–), nem pedig elválasztójelet (-).