A KUTATÓINTÉZET: A kedvezőtlen népesedési folyamatok az európai államokra, köztük Magyarországra is egyre súlyosabb terheket rónak. Az európai társadalmak öregedése, az alacsony termékenység, a magas hazai halandóság, az egyre intenzívebbé váló migráció, az egyes települések és régiók radikálisan megváltozó népességmegtartó ereje olyan demográfiai problémák, amelyekkel nem csak a jelenben szembesülünk, de a trendek ismeretében várhatóan a jövőnket is növekvő mértékben formálják. A népesedési folyamatok megismeréséhez az NKI az alábbi tevékenységekkel járul hozzá: · alapvető népesedési folyamatok kutatása: termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás, halandóság, vándorlás · a népesség strukturális jellemzőinek vizsgálata: az öregedő társadalom problémái, a családi státusz-váltások feltérképezése, területi elhelyezkedés, iskolázottság, gazdasági aktivitás, speciális népességcsoportok · egyes demográfiai események társadalmi megítélésének vizsgálata: családdal, nemi szerepekkel kapcsolatos értékek; női munkavállalás, a nők munkaerő-piaci helyzete · történeti demográfia: népesedési folyamatok a 18-20. században, mikro-demográfiai kutatások · elemzések, tanulmányok készítése társadalompolitikai döntések előkészítéséhez · család- és népesedéspolitikai tervezetek összeállítása · oktatás, ismeretterjesztés TÖRTÉNETÜNK: Az NKI jogelődjét, a Népességtudományi Kutató Csoportot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Demográfiai Elnökségi Bizottságának kezdeményezésére a KSH elnöke alapította. A kutatócsoport 1963-ban kezdte meg működését; ezt tekintjük az NKI születési évének. A csoport 1967-ben kapott intézeti rangot, neve 1968. január 1-jétől KSH Népességtudományi Kutatóintézet. ANYAINTÉZMÉNYÜNK: Az Intézet felügyeleti szerve a Központi Statisztikai Hivatal, melynek munkatársaival számos területen, így a népesedési és társadalomstatisztikai elemzésekben, módszertani fejlesztésekben működünk együtt. A KSH biztosítja az NKI működésének infrastruktúráját. A Népességtudományi Kutatóintézet számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vesz részt, több magyar és angol nyelvű kiadvánnyal rendelkezik. Az NKI magyar nyelvű kiadványai az alábbi listából, vagy a Kezdőlapról érhetőek el. Az intézet angol nyelvű kiadványai HDRI Publications oldalon találhatóak.

Folyóiratok

 • Demográfia

  A Demográfia folyóirat az egyik legrégibb magyar nyelvű társadalomtudományi szakfolyóirat, amely a tágan vett népesedési kérdéskörhöz, demográfiai problémákhoz kapcsolódó tudományos cikkeket közöl, magyar nyelven.


  A cikkek tudományos elemzések, módszertani megközelítésű vagy egy-egy tudományterület helyzetével foglalkozó írások, illetve szakirodalmi áttekintések egyaránt lehetnek. A lap közöl mind kvantitatív, mind kvalitatív elemzéseket.


  A közlés egyetlen és kizárólagos feltétele a benyújtott írás szakmai színvonala, amelyet első körben a szerkesztőség ítél meg, majd pozitív elbírálás esetén két független szakértő írásban értékel.


  A folyóirat szabad hozzáférésű, tehát a megjelent lapszámok teljes tartalma korlátozás nélkül elérhető. A folyóirat MTA besorolása: Demográfiai Bizottság; Szociológia Bizottság: A kategória; Gazdaságtudományi Bizottság; Regionális tudományos Bizottság: B kategória.

 • Demográfiai portré

  A Demográfiai portré – Jelentés a magyar népesség helyzetéről háromévente megjelenő tanulmánykötet, amely a demográfia alapvető kérdéseivel foglalkozik rövid és közérthető formában. Alapítás éve: 2009

   

  Impresszum

  Kiadó: KSH Népességtudományi Kutatóintézet

  Kiadói székhely: 1024 Budapest, Buday L. u. 1-3.

  Felelős kiadó: Spéder Zsolt igazgató

  ISSN 2061-3741 (Nyomtatott)

  ISSN 2630-8894 (Online)

 • Demográfus Könyvtár

  A Demográfus könyvtár a Népességtudományi Kutatóintézet könyvsorozata. Kötetei a demográfia tudományának jeles eredményeit tárják a magyar olvasóközönség elé, vagy kiemelkedő életművekre hívják fel az olvasó figyelmét: összegző tanulmányköteteket, nagy jelentőségű monográfiákat és nemzetközileg jelentős életművű tudósok előtt tisztelgő tanulmánygyűjteményeket teszünk közzé a sorozatban.
 • Korfa

  A 2000-ben alapított Korfa - népesedési hírlevél a KSH Népességtudományi Kutatóintézet kiadványa aktuális demográfiai kérdésekről. A Korfa aktuális és korábbi számai az Archívum menüpont alatt érhetőek el.

 • Kutatási Jelentések

  A 1981-ben indult Kutatási Jelentések jelenleg – a Demográfia folyóiratot leszámítva – a Népességtudományi Kutatóintézet leghosszabb ideje folyamatosan megjelenő kiadványsorozata. A sorozat funkciója lényegében nem változott az elmúlt három és fél évtizedben. Célja szerint a Kutatási Jelentések kötetei a demográfiai alapkutatások eredményeiről nyújtanak tájékoztatást a demográfusok és a társtudományok művelőinek számára. A sorozatban monográfiák mellett kisebb terjedelmű tanulmányok, nagyobb kutatások koncepcióinak, közbeeső termékeinek, részeredményeinek, vitaanyagainak a közreadására is teret nyújt. A Kutatási Jelentések szerzői többnyire, de nem kizárólag az NKI munkatársai.
 • Közlemények (1963-1988)

  A Népességtudományi Kutatóintézet 1963 és 1988 között összesen 69 számban megjelenő lezárt kiadványsorozata.
 • Demográfiai Módszertani Füzetek (1984-1996)

  A Népességtudományi Kutatóintézet 1985 és 1996 között megjelenő lezárt kiadványsorozata.
 • Demográfiai Tájékoztató Füzetek (1985-1994)

  A Népességtudományi Kutatóintézet 1985 és 1994 között megjelenő lezárt sorozata.
 • Műhelytanulmányok (2002-2008)

  A KSH NKI Műhelytanulmányok az "Életünk fordulópontjai" kutatási programhoz kapcsolódó vizsgálatok eredményeit teszik elérhetővé a hazai tudományos nyilvánosság számára.
 • Történeti Demográfiai Évkönyvek (2000-2008)

  Az Intézet Történeti Demográfiai Évkönyv sorozata 2000 és 2008 között jelent meg hat kötetben. A Történeti Demográfiai Füzetek című sorozat folytatásaként az Évkönyv a magyarországi demográfiai kutatások ösztönzője és publikációs lehetősége volt. Teret adott tapasztalt kutatók tanulmányainak (Benda Gyula, Eiben Ottó, Faragó Tamás, Kubinyi András és sokan mások), de publikációs lehetőséget adott pályakezdő kutatóknak is. 2001-es kötete a történeti demográfiai kutatások reprezentatív képét adja egy 2000. évi konferencia előadásainak publikálásával, míg a 2005-ös szám tematikus volt, a halandósági krízisek kérdésére összpontosított.
 • Történeti Demográfiai Füzetek (1985-1997)

  A kiadványsorozat tizenhat kötetét a Népességtudományi Kutatóintézet jelentette meg 1985 és 1997 között. Alapító szerkesztője a magyarországi történeti demográfiai kutatások egyik nagytekintélyű, nemzetközileg ismert képviselője, Dányi Dezső volt. Az utolsó kötetet Faragó Tamás szerkesztette. Az első kizárólag történeti demográfiai tárgyú írásokat közlő sorozat volt Magyarországon. Füzetei részint hosszabb lélegzetű írásokat, részint tanulmányokat közöltek, a szerzők sorában találjuk a teljesség igénye nélkül Andorka Rudolfot, Benda Gyulát, Dányi Dezsőt, Dávid Zoltánt, Faragó Tamást, Fügedi Eriket, John Komlóst. Megjelentek forrásközlések is, így pl. a II. József-féle népszámlálás községsoros adatainak kiegészítő kötete is. Máig alapvető fontosságúak a negyedik (Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. 1988) és a kilencedik kötet (Dányi Dezső (szerk.): A demográfiai átmenet Magyarországon. 1991) máshol soha nem publikált írásai.